Vrijmetselaarsloge De Oude Plichten

Vrijmetselarij in Den Haag sinds 1930
Introductie

U bent op de website van de loge “De Oude Plichten”, één van de 14  vrijmetselaarsloges die Den Haag rijk is. De loge is gesticht in 1930.

De naam verwijst naar de leefregels voor de vrijmetselaar, zoals deze in 1723 zijn vastgesteld.  In deze leefregels staat hoe de vrijmetselaar zich binnen en buiten de loge hoort te gedragen.
 

De eerste twee leefregels luiden:
Een vrijmetselaar mag nooit een godsloochenaar zijn.
Een vrijmetselaar dient het burgerlijk gezag te respecteren
De overige leefregels hebben betrekking op het gedrag binnen de loge.

Het belang van deze leefregels voor de Vrijmetselarij blijkt wel  uit het feit dat in Europa 6 loges zijn met deze naam (Parijs, Antwerpen, Den Haag, Berlijn, Hamburg en Kopenhagen).

De leden van de loge “ De Oude Plichten” komen in de periode half september tot half juni iedere week op dinsdagavond samen in het logegebouw aan de 2de Sweelinckstraat 131 in Den Haag